ارسنیک ز ... با اب ا ... یژنه

درخواست حذف این مطلب

حذف آرسنیک از غبار کوره های کنورتر ذوب مس: روزانه بیش از 100 تن انواع غبار با حدود 5/2 درصد آرسنیک در واحد ذوب مس خاتون آباد تولید می شود. با توجه به سمی بودن آرسنیک و تأثیرات م ... ب این عنصر بر محیط زیست، حذف آن از فرآیندهای عملیاتی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور پس از انحلال غبار در محیط اسیدی، مقداری از مس موجود در غبار و بیش از 80 درصد آرسنیک آن به محلول منتقل می شود. پس از ... اسیون پالپ حاصل، عمده مس و ترکیبات دیگر در کیک باقی مانده که با رطوبت ز ... آن می تواند به کوره های ذوب منتقل شود. محلول جدا شده با افزودن سولفات آهن و آب ا ... یژنه، آرسنیک ز ... شده و با ... ... ، رسوب پایدار آرسنات آهن که ترکیبی سازگار با محیط زیست است، تشکیل و دورریز می شود. محلول حاصل از ... اسیون نیز دارای مس است که به سمت واحدهای لیچینگ موجود فرستاده می شود. به زودی طی جلسه ای در خصوص چگون ... صنعتی سازی این پروژه تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.